Професионален домоуправител
Счетоводство на блока и касиер

- Предоставя възможност на всеки собственик/наемател лесно да плати таксата за входа на каса на Изипей. Трябва да каже името на фирмата и абонатния номер за неговия апартамент. Може да откриеабонатния номер на таблото с информация във входа, да получи СМС на телефон или персонална визитка,която да покаже на касата. Таксите са фиксирани, с решение на Общо събрание и не е нужно собственикътда казва сума. За заплатената такса той получава подробна разписка.

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток,вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- Предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (6,10 лв). Не се предоставяуслуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление на сградата;
Професионален домоуправител

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток,вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- Предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (6,10 лв). Не се предоставяуслуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление на сградата;

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток, вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- Предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Провежда едно годишно Общо събрание в работен ден в 18.00ч. на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в рамките на една година - изготвя покани, отчита гласуването,съставя протоколи и др.

- Провежда едно извънредно Общо събрание в работен ден в 18.00ч(за провеждане на непланиранообщо събрание по желание на един или повече от собствениците се заплаща такса 50,00лв)

- Представлява Общото събрание на собствениците на обекти в сградата пред държавната и общинскатаадминистрация, МВР, компетентния съд, както и пред други институции и органи;

- Изготвя правилник за вътрешен ред и контролира изпълнението му;

- Предоставя юридически консултации относно проблеми в Етажната собственост и решения на Общотосъбрание, управление и разпореждане с недвижими имоти. Подготвя необходимата документация -правилник за вътрешен ред и др. Изготвя жалби, сигнали, протоколи и други документи до компетентнитеинституции;

- Събира задължения от некоректните платци в Етажната Собственост.

- Контролира поддръжката на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, домофоннасистема, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива) - в срок до 3 работни дни;

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (6,10 лв). Не се предоставя услуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление насградата;

- Организира ремонтни дейности на общи части и на самостоятелни обекти: изготвя една оферта с цена,срок и качество на изработката от служители на фирмата за управление на сградата.

- Управлява финансите на "етажната собственост" (ЕС) – извършва процентно разпределение,съхранение и управление на средствата, съгласно утвърдени правила от Общото събрание на ЕС.

- Предоставя годишен отчет на контрольор на етажната собственост за извършената работа.Професионален домоуправител и организиране на ремонтни дейности

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток,вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (6,10 лв). Не се предоставяуслуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление на сградата;

- Изчислява задълженията на собствениците и събира месечните такси чрез каси на Изипей, онлайнв еРау.bg, по банков път чрез ДСК Директ. Плаща всички разходи за общите части на входа – ток, вода, асансьор, почистване и др. Води отчет за събраните средства и извършените плащания.

- Предоставя отчети за приходи и разходи, месечни списъци с платени и неплатени такси, както исчетоводни консултации относно индивидуални плащания на всеки собственик.

- Провежда едно годишно Общо събрание в работен ден в 18.00ч. на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост в рамките на една година - изготвя покани, отчита гласуването,съставя протоколи и др.

- Провежда едно извънредно Общо събрание в работен ден в 18.00ч(за провеждане на непланиранообщо събрание по желание на един или повече от собствениците се заплаща такса 50,00лв)

- Представлява Общото събрание на собствениците на обекти в сградата пред държавната и общинскатаадминистрация, МВР, компетентния съд, както и пред други институции и органи;

- Изготвя правилник за вътрешен ред и контролира изпълнението му;

- Предоставя юридически консултации относно проблеми в Етажната собственост и решения на Общотосъбрание, управление и разпореждане с недвижими имоти. Подготвя необходимата документация -правилник за вътрешен ред и др. Изготвя жалби, сигнали, протоколи и други документи до компетентнитеинституции;

- Събира задължения от некоректните платци в Етажната Собственост.

- Контролира поддръжката на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, домофоннасистема, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива) - в срок до 3 работни дни;

- Планира годишния бюджет на сградата, изчислява месечна вноска фонд Ремонт и обновление,съобразно идеалните части от общите части в сградата на всеки самостоятелен обект. Начислява минимумедин процент от минималната работна заплата на всеки самостоятелен обект (5,60 лв). Не се предоставя услуга Домоуправител и Касиер при липса на месечна вноска фонд Ремонт и обновление насградата;

- Организира ремонтни дейности на общи части и на самостоятелни обекти: изготвя една оферта с цена,срок и качество на изработката от служители на фирмата за управление на сградата.

- Управлява финансите на "етажната собственост" (ЕС) – извършва процентно разпределение,съхранение и управление на средствата, съгласно утвърдени правила от Общото събрание на ЕС.

- Провежда годишно Общо събрание и извънредни Общи събрания в работен ден в 18.00ч принеотложна нужда от ремонт.

- Организира ремонтни дейности на общи части и на самостоятелни обекти: изготвя една оферта с цена,срок и качество на изработката. Изготвя и допълнителни оферти, при желание на клиента.Изготвядоговор за ремонта на общите части. Контролира изпълнението и приемане на ремонтните работи,съставя и подписва приемо-предавателен протокол;

- Организира неотложни/аварийни дейности от оторизирани фирми, почистване/отпушване на канали,възстановяване на ел. захранване при аварии в общите части, т.н.;

Тук можете да генерирате Вашата оферта. Задайте точните параметри на услугата, която желаете и ние ще изчислим ресурсите и цената, на която можем да Ви ги предложим. Възползвайте се от възможността да получите съвременен и улеснен начин на работа и бърз достъп до всяка информация, която Ви е необходима. Нашата цел е да Ви спестим усилия за проучване и изчисления, като Ви предоставяме пълен пакет от услуги, комбинирани според специфичните нужди и изисквания на жилищната сграда или собствениците.