Полезна информация
Асансьор


Знаете ли, че вашият асансьор трябва да отговаря на следните изисквания според българското законодателство, а именно:

1. Да се извършва периодичен технически преглед (в присъствие на домоуправителя) на всеки 12 месеца след пускане в експлоатация.
2. Да има устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината.
3. Да има аварийно акумулаторно осветление в кабината, светещо не по-малко от 1 W, не по-малко от 1 час при авария.
4. Да има осветление в шахтата на асансьора и ролковото отделение.
5. Да има монтирано устройство за аварийно спиране на асансьора върху покрива на кабината.
6. Да има устройства за аварийно спиране в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора.
7. Да има аварийно алармено устройство , което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5.
8. Да има предпазен щит под кабината на асансьора.
9. За контролиране на заключването трябва да се монтира електрическо предпазно устройство на шахтни врати.

Финанси
Знаете ли, че според българското законодателство, относно финансите на етажната собственост важат следните законови правила:

1. Финансите на етажната собственост се съхраняват от Домоуправител/Касиер.
2. Поне веднъж годишно се прави проверка на касата от Контрольора/контролния съвет и се съставя протокол.
3. Поне веднъж годишно Домоуправителят представя финансовият отчет пред общото събрание на собствениците.
4. Разходите в етажната собственост биват два вида:
А. текущи (месечни) разходи за управление и поддръжка на общите части на сградата.
Б. Разходи за ремонт и подобрение на общите части на сградата.
5. Всеки собственик в сградата е длъжен да плаща за ремонт и подобрение на общите части съразмерно притежаваните от него идеални части от общите части на сградата, независимо дали собственикът ползва жилището (ателите,гараж, магазин).
6. Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите се възстановяват или се приспадат от месечните такси, с решение на общото събрание след представяне на документи (фактура, платежно нареждане). Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.
7. Текущи (месечни) разходи за управление и поддръжка на общите части на сградата се разпределят поравно между:
т. 1 всички собственици, ползватели и обитатели, независимо от етажа, на който живеят ( необитаемите апартаменти плащат като за един и първи и последен етаж плащат за асансьор);
т. 2 според идеалните части или
т. 3 поравно на самостоятелен обект.
Общи събрания

Знаете ли, че общите събрания на собствениците на етажната собственост трябва да отговарят на следните законови изисквания:

1. Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от домоуправител / контрольор или от 20% от собствениците.
2. Общото събрание избира управител/контрольор, приема отчет за дейността им, определя месечните такси, взема всички важни решения за ремонт и др. правомощия (чл. 11 от ЗУЕС).
3. Свиква се с писмена покана, залепена в сградата 7 дни преди събранието, или 24 часа при неотложни случаи.
4. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици повече от половината (над 50% ) идеални части от общите части на етажната собственост.
5. Ако няма кворум над 50 % в обявения час, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени повече от 25 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
6. За провеждането на общото събрание се води протокол. Всички присъстващи се подписват, гласуват със ЗА, ПРОТИВ или ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Протоколът съдържа дата, час, адрес, дневен ред и решения, които са взети. В 7-дневен срок след събранието се изготвя протоколът и се поставя съобщение, че всеки може да се запознае с него.
7. Всеки собственик има право на глас, равен на идеалните му части. Решенията се вземат с мнозинство според чл. 17 от ЗУЕС.

Ремонти

Знаете ли, че ремонтите в сградата трябва да отговарят на следните законови изисквания, а именно:

1. Собствениците в сградата са длъжни да поддържат фонд „Ремонт и обновление“.
2. Всеки собственик плаща минимум 1% от мин. раб. заплата на месец за фонд „Ремонт и обновление“.
3. Средствата в този фонд се съхраняват в сметка със специално предназначение и се разходват за ремонти, мерки и указания от техническия паспорт на сградата, или действия с решение на общото събрание.
4. Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.
5. Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.
6. Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за ремонтиране на общите части на сградата.